Uzaktan Eğitim KVKK  Aydınlatma Metni

Etimesgut Belediyesi Uzaktan Eğitim Merkezzi (bundan böyle “etiUZEM” adıyla anılacaktır) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

1-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

etiUZEM tarafından uzaktan eğitim faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve web sayfamızda yer alan “E-öğrenme” sisteminin kullanılmasında kişi/kişilerin T.C. kimlik numarası,adı ve soyadı, adres bilgileri, mail  ve telefon bilgileri, şehir ve ülke bilgileri ile eğitim durumu gibi”bilgilerin istenildiği kayıt formunda istenilen  kişisel verileriniz  6698 sayılı kanunun 5/2-ç, e ve f ile 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir.

2-KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

etiUZEM kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaç ile sınırlı olarak yurt içinde kanuni yükümlülüklerin yerine getirildiğinin ispatı olarak Kanunen Yetkili Kamu Kurumları, etiUZEM ilgili birim ve organ üyeleri ile Kanunun 8. ve 9. Maddelerine uygun olarak paylaşılabilir.

3-KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

etiUZEM kişisel verilerinizi Uzaktan Eğitim Hizmet kapsamında uzaktan eğitim almak isteyen kişi bilgisinin sisteme işlenmesi vasıtasıyla toplamaktadır.

4-KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 5. maddesinin 2. fıkrasının “ç” bendi uyarınca hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olması, “f” bendi uyarınca ilgilinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebepleriyle yukarıda belirtilen amaçlara uygun olarak sistemlerimizde veya elektronik ve basılı olarak dosyalarımızda saklanmaktadır.

5-KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Veri sahibi olarak,  6698 sayılı kanun 11. maddesi kapsamında;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kanunu’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da anonim hale getirilmesi işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak etiUZEM’e iletmeniz durumunda etiUZEM talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, etiUZEM Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenen kişisel verilerimin güncel ve doğru olduğunu etiUZEM tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim.

Size yardımcı olabiliriz ?

Teknik ve içerik yardımı alabilmeniz için bizi arayabilirsiniz.